Så fungerar outplacement

Outplacement är något som både medarbetare och företaget i fråga kan ha stor nytta av i olika situationer. Det är en möjlighet att hjälpa en medarbetare vidare i arbetslivet. Företaget medverkar helt enkelt till att medarbetaren kan få en ny anställning när hen inte kan stanna kvar på företaget av olika anledningar. Begreppet outplacement kan även benämnas som omställning.

Begreppet outplacement innebär kort sammanfattat att om en person som finns i verksamheten av någon anledning inte, vill eller får kan stanna kvar på den nuvarande positionen kan den personen få hjälp att hitta ett nytt arbete. Anledningen till att outplacement används kan vara exempelvis nedskärningar eller att en medarbetare inte längre uppfyller kraven för den aktuella rollen enligt förväntan. Outplacement är en slags tjänst som kan användas för att på ett strukturerat och ansvarsfullt sätt kunna skiljas från medarbetaren. Båda parterna är vinnare på att den lösningen används, företaget visar omtanke kring personalen och medarbetaren har möjlighet att komma vidare i karriären.

Finns mycket att vinna med outplacement

Det är inte sällan som outplacement kan uppfattas som ett lite negativt begrepp men det stämmer inte alls. Outplacement är en möjlighet och främjar utvecklingen hos den personliga individen, det finns mycket att vinna på genom att använda outplacement. Det kan vara lika fördelaktigt för en medarbetare som för företaget i fråga.

Outplacment är perfekt att använda vid:

• Felrekrytering
• Förändrad arbetsförmåga
• Arbetsbrist
• Samarbetssvårigheter
• Förändrade kompetenskrav

Vid felrekrytering kan outplacement vara till stor hjälp

Det är inte alltid som en rekrytering blir lyckad och bra. Att rekrytera fel personal är oftast kostsamt men genom att använda outplacement kan skadan minskas. När samarbetet mellan den nya medarbetaren och ledningen i företaget inte fungerar som det ska kan det innebära en konflikt som både tar energi och pengar. Med outplacment kan medarbetaren inom snar framtid sitta på en annan position som är bättre lämpad för hen och företaget kan göra en ny rekrytering. Om situationen är en annan och medarbetaren istället har drabbats av sjukdom och det inte finns någon möjlighet att göra en omplacering inom företaget kan outplacement användas om båda parterna kommer överens om att det är ett bra alternativ.

Företagets rykte påverkas positivt genom outplacement

Ibland kan det vara på det viset att en medarbetare inte hänger med i utvecklingen som tjänsten i fråga kräver. Det kan skapa stress och frustration från båda parterna. I en sådan situation kan outplacement vara lösningen som gynnar både medarbetaren som kan få ett annat arbete och företaget som kan anställa någon annan för att få ett bättre jobb utfört. När det inte finns något kollektivavtal men företaget behöver säga upp personal kan företaget använda outplacement om de vill värna om medarbetarna som drabbas och kunna erbjuda dem en annan möjlighet till arbete. Det är positivt även för företagets rykte att värna om personal som inte längre kan vara kvar av ekonomiska skäl. Om det av någon anledning har uppstått konflikter och samarbetssvårigheter mellan arbetsgivaren och medarbetaren kan outplacement också vara en bra alternativ som gynnar båda parterna.